Privacy Policy

Niniejsza strona opisuje procedury zarządzania stroną siavr.it w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z tej strony. Niniejsza informacja, również zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego nr 196/2003 (z późniejszymi zmianami), dotyczy wyłącznie strony siavr.it, a nie innych stron internetowych, które użytkownik może przeglądać za pośrednictwem linków dostępnych na tej stronie. 

Administrator danych

Po skorzystaniu z niniejszej witryny mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób.
Właścicielem” ich przetwarzania jest:

S.I.A. Sp. z o.o. 

Siedziba: firmy Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska/Polonia

Biuro: ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź, Polska/Polonia

NIP/P.IVA: PL7252072221; REGON: 101700995; KRS  0000489330 

Miejsce przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, przy użyciu metod i narzędzi zapewniających maksymalne bezpieczeństwo i poufność, przez osoby specjalnie wyznaczone do tego celu, zgodnie z postanowieniami art. 31 i nast. Dekret ustawodawczy 196/03. Dane osobowe uzyskane z formularzy na stronie będą przechowywane w centrum danych XXXXX i przetwarzane w siedzibie Administratora Danych wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny Biura odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.
Żadne dane pochodzące z serwisu internetowego nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim, chyba że w celu wykonania zamówionych usług lub świadczeń albo w celu promocji i działań marketingowych ściśle związanych z SIA srl. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem: info@siavr.it 

Metody przetwarzania i bezpieczeństwo informacji

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż cele, dla których dane zostały zebrane, a następnie przetworzone, a w każdym razie nie dłuższy niż 15 lat, chyba że dane te zostaną przekształcone w formę anonimową.
Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanych procesów, w tym profilowania, do realizacji celów określonych w niniejszej nocie informacyjnej.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. W celu zachowania poufności i bezpieczeństwa danych stosujemy szereg technicznych, administracyjnych i fizycznych środków kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosuje się specjalne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, ich bezprawnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi. Wszelkie informacje na temat bezpieczeństwa można uzyskać pod adresem info@siavr.it. 

Rodzaje przetwarzania danych

Dane przeglądania
Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej gromadzą podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest związana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej.
Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami zainteresowanymi, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia poprawności jej działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na szkodę witryny. 

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika
Fakultatywne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na niniejszej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, a także wszelkich innych wprowadzonych danych osobowych, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Ciasteczka

Pliki cookie. Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, co pozwala nam zbierać informacje o jego aktywności w sieci. Mają one określony limit czasu, po upływie którego są usuwane; niektóre są usuwane bezpośrednio po zakończeniu sesji.

Do czego służą pliki cookie?

Pliki cookie umożliwiają nam spersonalizowanie i dostosowanie przeglądania stron do preferencji użytkownika. Pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą stronę, aby była bardziej przyjemna i przyjazna dla użytkowników. 

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Techniczne pliki cookie: są one niezbędne do działania witryny. Ten rodzaj plików cookie umożliwia prawidłowe przeglądanie strony, wyświetlanie obiektów i korzystanie z usług.
W tym zakresie witryna nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników.
Pliki cookie nie są wykorzystywane do przekazywania informacji o charakterze osobistym, ani też nie stosuje się żadnych trwałych plików cookie, tj. systemów śledzenia użytkowników.

Nie ma ciastek?

Wyjaśniamy, w jaki sposób zarządzać plikami cookie, sprawdzać je i usuwać z urządzenia użytkownika, w zależności od używanej przeglądarki:

– Internet Explorer (http://support.microsoft.com/gp/cookies/en)
– Mozilla Firefox (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies)
– Google Chrome (http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647))
 – Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
– Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)

Opcjonalne dostarczanie danych

Poza danymi dotyczącymi przeglądania, użytkownik może swobodnie podawać dane osobowe wskazane w formularzach zgłoszeniowych SIA srl lub w innych przypadkach wskazanych w kontaktach z Biurem w celu uzyskania biuletynów, materiałów informacyjnych lub innych wiadomości.
Niepodanie takich danych może uniemożliwić uzyskanie tego, o co wnioskowano. 

Cele przetwarzania danych

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez SIA srl zgodnie z postanowieniami Kodeksu w celach administracyjnych związanych z wymaganiami umownymi i wynikającym z nich wypełnianiem zobowiązań prawnych i umownych, a także w celu osiągnięcia skutecznego zarządzania relacjami handlowymi, prowadzenia statystyk, kontaktowania się z użytkownikiem i wysyłania wiadomości e-mail.

Przetwarzanie danych jest zatem niezbędne do wypełnienia zobowiązań podjętych wobec użytkowników, do wypełnienia obowiązków przewidzianych w ustawie, rozporządzeniu lub prawodawstwie UE oraz do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Cele te obejmują:

● pozyskiwanie i zarządzanie zamówieniami na produkty i/lub usługi oraz związane z tym zadania administracyjne i podatkowe
● uzyskanie autonominacji
● wysyłanie informacji handlowych/promocyjnych/informacyjnych pocztą, telefonem, SMS-em, faksem, e-mailem, a także poprzez ewentualne zapisywanie się na listy mailingowe i do newsletterów.


Prawa zainteresowanych stron

Zainteresowana strona może w każdej chwili skorzystać, zgodnie z art. 7 Dekretu ustawodawczego 196/2003 oraz art. 15-22
Rozporządzenie UE nr 2016/679, prawo do:
– zażądać potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych;

– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane oraz, jeśli to możliwe, o okresie przechowywania danych

– uzyskać sprostowanie i usunięcie danych

– uzyskać ograniczenie przetwarzania danych;

– uzyskać możliwość przenoszenia danych, tj. otrzymywać je od administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazywać je bez przeszkód innemu administratorowi danych

– sprzeciwić się przetwarzaniu danych w dowolnym momencie, także w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

– sprzeciwić się zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji dotyczących osób fizycznych, w tym profilowaniu.

– żądania od administratora danych dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawa do przenoszenia danych 

– wycofać zgodę w dowolnym momencie bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem; 

– złożenia skargi do organu nadzorczego.


Wnioski należy kierować na adres

– pocztą elektroniczną, na adres: info@siavr.it
– lub pocztą na adres SIA S.r.l. – Via Antonio Pacinotti 1 – 37066 – Caselle di Sommacampagna (VR)